Projekty Unijne

Zakład Poligraficzny „Abedik” Spółka Jawna Z. Wróblewski L. Tomczak realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji etykiet wysokoprzetworzonych”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 277 425,00 zł, w tym dofinansowanie w postaci premii technologicznej wynosi 5 640 083,75 PLN. Projekt realizowany będzie w okresie styczeń 2016 – czerwiec 2018.

Celem projektu jest wdrożenie zakupionych wyników prac B+R dotyczących opracowania koncepcji linii produkcyjnej dla wysoko uszlachetnionych etykiet. W wyniku realizacji, w firmie Beneficjenta zostanie wdrożona technologia druku wysoko uszlachetnionych etykiet o gwarantowanej jakości i powtarzalności, w technice offsetu arkuszowego wraz z systemem automatycznej kontroli warunków produkcyjnych, stabilizującym parametry produkcji.

Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty znacząco ulepszonego, w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku, produktu w postaci wysokoprzetworzonej etykiety. Nowy produkt będzie się cechował znacznie mniejszą różnicą barw w obrębie nakładu w stosunku do etykiet dostępnych na rynku oraz większą zgodnością z wzorcem użytym do akceptacji jakości przez zamawiającego.

 

Projekt nr POIR.03.02.02-00-0011/16

Zapytania Ofertowe

Postępowania rozstrzygnięte
Zapytanie ofertowe nr 1/2016/POIR na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej automatycznej maszyny wykrawająco-tłoczącej

Bydgoszcz, 05.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/POIR

NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM FABRYCZNIE NOWEJ

AUTOMATYCZNEJ MASZYNY WYKRAWAJĄCO-TŁOCZĄCEJ

1. Określenie Zamawiającego

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „ABEDIK” SPÓŁKA JAWNA Z. WRÓBLEWSKI L. TOMCZAK ul. Glinki 84 85-861 BydgoszczNIP 9531026563 REGON 091277239 KRS 0000105714Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Radosław Rzępołuch – Dyrektor Handlowy, Tel 509 240 324, e-mail: handlowy@abedik.pl2. Określenie trybu zamówieniaNiniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności , zgodnie z zapisami par. 11 wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 2014-2020, w ramach którego planowana jest realizacja projektu.Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy3. Określenie przedmiotu zamówienia3.1. Rodzaj zamówienia – dostawy3.2. Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowa automatyczna maszyna wykrawająco-tłocząca wraz z dostawą, montażem i instalacją3.3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42991200-1 Maszyny drukarskie3.4. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówieniaUmożliwiająca wykonanie następujących operacji:

1. Wykrawanie wykrojnikiem płaskim 2. Usuwanie nieużytków oraz frontowej części arkusza

Parametry techniczne maszyny:

1. Wydajność maszyny 7 500 arkuszy lub więcej (w trybie wykrawania) 2.  Minimalny format: nie większy niż 360 x 450 3.  Maksymalny format: nie mniejszy niż: 605 x 815 4.  Minimalna gramatura: 115 g lub mniej 5.  Maksymalna gramatura: 2 000 g lub więcej 6.  Maksymalny format wykrawania: 590 x 800 lub większy 7.  Maksymalna siła docisku: 200 MN (t) lub więcej 8.  Zasilanie elektryczne: nie więcej niż 20kW

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów lub rozwiązań technologicznych równoważnych, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia konkretne z nazwy lub pochodzenia produkty lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego.Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia.Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.Oferta powinna uwzględniać instalację, uruchomienie i konfigurację przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.3.5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych – Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych3.6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej4. Termin wykonania zamówienia (dostawy)Najpóźniej do 29.02.2016 r.Spełnienie tego warunku Zamawiający zweryfikuje na podstawie weryfikacji, czy termin dostawy [w dniach] liczony od dnia zakończenia niniejszego zapytania ofertowego nie przekracza wskazanego powyżej terminu.5. Warunki udziału w postępowaniuWykonawca musi spełniać warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunkuprzysposobienia, opieki lub kurateli, e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanych warunków oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. W przypadku nie składania oferty na załączonym formularzu należy załączyć oświadczenie o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu. 6. Kryteria wyboru oferty

Kryterium

Waga kryterium

Sposób punktacji

Cena

ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofertCena powinna uwzględniać wszelkie koszty (montażu, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)

50%

cena najniższa z otrzymanych ofert / cena z badanej oferty

* 100 punktów * WAGA

Termin dostawy

liczony od dnia wpłaty zaliczki 

(w dniach)

25%

termin dostawy najkrótszy / termin dostawy z badanej oferty * 100 punktów * WAGA

Gwarancja

(w miesiącach)

25%

długość gwarancji badanej / długość gwarancji najdłuższej * 100 punktów * WAGA

7. Miejsce i termin składania ofertOfertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej: – na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze w godzinach od 08:00 – 16:00 LUB – na adres e-mail: handlowy@abedik.plOferta musi wpłynąć do Zamawiającego (elektronicznie lub w wersji papierowej) do dnia 15 stycznia 2016 r.do godziny 16:00Ofertę można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.Do oferty należy obowiązkowo załączyć specyfikację techniczną oferowanej maszyny, która jednoznacznie wskaże, że spełnia ona wymogi określone w niniejszym zapytaniu. Oferta musi zawierać odniesienie do kryteriów punktowanych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 16:108. Termin związania ofertąMinimalny termin obowiązywania oferty: 60 dniBieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.9. Dodatkowe warunki

 • Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
 • Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 • Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania udzielenie zamówienia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bydgoszcz, 16 stycznia 2016r.

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „ABEDIK” SPÓŁKA JAWNA Z. WRÓBLEWSKI L. TOMCZAK

ul. Glinki 84 85-861 Bydgoszcz

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY
WYBRANEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/2016/POIR
NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM FABRYCZNIE NOWEJ
AUTOMATYCZNEJ MASZYNY WYKRAWAJĄCO-TŁOCZĄCEJ

Informujemy, iż procedura wyboru dostawcy automatycznej maszyny wykrawająco-tłoczącej w ramach zapytania nr 1/2016/POIR została zakończona. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Printtech Robert Styrna. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty, informację o dokonaniu wyboru przekażemy indywidualnie, telefonicznie.

Zapytanie ofertowe nr 2/2016/POIR na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowej automatycznej maszyny wykrawającej i tłoczącej folię na gorąco (hot-stamping)

Bydgoszcz, 05.01.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/POIR

NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM FABRYCZNIE NOWEJ

AUTOMATYCZNEJ MASZYNY WYKRAWAJĄCEJ i TŁOCZĄCEJ FOLIĘ NA GORĄCO (HOT-STAMPING)

1. Określenie ZamawiającegoZAKŁAD POLIGRAFICZNY „ABEDIK” SPÓŁKA JAWNA Z. WRÓBLEWSKI L. TOMCZAK ul. Glinki 84 85-861 BydgoszczNIP 9531026563 REGON 091277239 KRS 0000105714Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:Radosław Rzępołuch – Dyrektor Handlowy, Tel 509 240 324, e-mail: handlowy@abedik.pl2. Określenie trybu zamówieniaNiniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności , zgodnie z zapisami par. 11 wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 2014-2020, w ramach którego planowana jest realizacja projektu.Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy3. Określenie przedmiotu zamówienia3.1. Rodzaj zamówienia – dostawy3.2. Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowa automatyczna maszyna wykrawająca i tłocząca folię na gorąco (hot-stamping) wraz z dostawą, montażem i instalacją3.3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42991200-1 Maszyny drukarskie3.4. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówieniaUmożliwiająca wykonanie następujących operacji:

1. Wykrawanie wykrojnikiem płaskim 2. Tłoczenie na gorąco folią

Parametry techniczne maszyny:

1. Wydajność maszyny: 5 500 arkuszy lub więcej (w trybie wykrawania) 2. Minimalny format: nie większy niż 320 x 360 3. Maksymalny format: nie mniejszy niż: 600 x 760 4. Minimalna gramatura: 115 g lub mniej 5. Maksymalna gramatura: 1 500 g lub więcej 6. Maksymalny format wykrawania: 580 x 740 lub większy 7. Maksymalny format tłoczenia: 560 x 740 lub większy 8. Ilość tref grzewczych: 6 lub więcej 9. Maksymalna siła docisku: 160 MN (t) lub więcej 10. Zasilanie elektryczne: nie więcej niż 50kW

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych tj. produktów lub rozwiązań technologicznych równoważnych, które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia konkretne z nazwy lub pochodzenia produkty lub rozwiązania technologiczne. Jakość zastosowanych rozwiązań równoważnych nie może być gorsza od jakości określonych w specyfikacji produktu lub rozwiązania technologicznego.Za ofertę równoważną uważa się taką ofertę, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Nie jest to oferta identyczna ze wskazanym przedmiotem zamówienia.Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia, postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.Oferta cenowa powinna uwzględniać instalację, uruchomienie i konfigurację przedmiotu zamówienia u Zamawiającego.3.5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych – Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych3.6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej4. Termin wykonania zamówienia (dostawy)Najpóźniej do 30.06.2016r.Spełnienie tego warunku Zamawiający zweryfikuje na podstawie weryfikacji, czy termin dostawy [w dniach] liczony od dnia zakończenia niniejszego zapytania ofertowego nie przekracza wskazanego powyżej terminu.5. Warunki udziału w postępowaniuWykonawca musi spełniać warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunkuprzysposobienia, opieki lub kurateli, e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanych warunków oświadczeniem, które stanowi część formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.6. Kryteria wyboru oferty

Kryterium

Waga kryterium

Sposób punktacji

Cenaceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofertCena powinna uwzględniać wszelkie koszty (montażu, instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)

50%

cena najniższa z otrzymanych ofert / cena z badanej oferty

* 100 punktów * WAGA

Termin dostawyliczony od dnia wpłaty zaliczki 

(w dniach)

25%

termin dostawy najkrótszy / termin dostawy z badanej oferty * 100 punktów * WAGA

Gwarancja(w miesiącach)

25%

długość gwarancji badanej / długość gwarancji najdłuższej * 100 punktów * WAGA

7. Miejsce i termin składania ofertOfertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej: – na adres podany w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze w godzinach od 08:00 – 16:00 LUB – na adres e-mail: handlowy@abedik.plOferta musi wpłynąć do Zamawiającego (elektronicznie lub w wersji papierowej) do dnia 15 stycznia 2016 r.do godziny 16:00Ofertę można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.Do oferty należy obowiązkowo załączyć specyfikację techniczną oferowanej maszyny, która jednoznacznie wskaże, że spełnia ona wymogi określone w niniejszym zapytaniu. Oferta musi zawierać odniesienie do kryteriów punktowanychOtwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2016 r. o godz. 16:108. Termin związania ofertąMinimalny termin obowiązywania oferty: 60 dniBieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.9. Dodatkowe warunki

 • Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
 • Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 • Zamawiający nie przewiduje zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania udzielenie zamówienia. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe w formacie pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bydgoszcz, 16 stycznia 2016r.

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „ABEDIK” SPÓŁKA JAWNA Z. WRÓBLEWSKI L. TOMCZAK

ul. Glinki 84 85-861 Bydgoszcz

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY
WYBRANEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/2016/POIR
NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM FABRYCZNIE NOWEJ
AUTOMATYCZNEJ MASZYNY WYKRAWAJĄCEJ i TŁOCZĄCEJ FOLIĘ NA GORĄCO (HOT-STAMPING)

Informujemy, iż procedura wyboru dostawcy automatycznej maszyny wykrawającej i tłoczącej folię na gorąco (hot-stamping) w ramach zapytania nr 2/2016/POIR została zakończona. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Printtech Robert Styrna. Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty, informację o dokonaniu wyboru przekażemy indywidualnie, telefonicznie.

Zapytanie ofertowe nr 3/2016/POIR na usługę opracowania metodyki optymalizacji warunków produkcyjnych w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji etykiet wysokoprzetworzonych”

Bydgoszcz, 22 lipca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016/POIR

NA USŁUGĘ OPRACOWANIA METODYKI OPTYMALIZACJI WARUNKÓW PRODUKCYJNYCH 

w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji etykiet wysokoprzetworzonych”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie nr 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, zgodnie z zapisami par. 11 wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 2014-2020.Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy www.abedik.plI. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „ABEDIK” SPÓŁKA JAWNA Z. WRÓBLEWSKI L. TOMCZAK ul. Glinki 84 85-861 BydgoszczNIP 9531026563 REGON 091277239 KRS 0000105714II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.Rodzaj zamówienia – usługa Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania metodyki optymalizacji warunków produkcyjnych w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji etykiet wysokoprzetworzonych”.2. Oferowana metodyka optymalizacji warunków produkcyjnych musi umożliwiać przygotowanie standardowych procedur operacyjnych i kontroli jakości, gwarantujących utrzymanie założonej jakości produkcji etykiet. Wymagane jest, aby zaproponowana metodyka uwzględniała:

 • wymagania co do materiałów (podłoża i farby drukowe);
 • wymagania klienta;
 • standardy przemysłowe i normy branżowe (w tym ISO 12647-2);
 • metody kontroli jakości;
 • sposoby kontroli procesu produkcji i prognozowania wyników w celu ograniczenia strat surowców;
 • sposoby stabilizacji jakości.

3. Usługa ma na celu opracowanie sposobu kontroli procesu produkcji i prognozowania wyników w celu ograniczenia strat surowców oraz stabilizacji jakości produkcji wysokoprzetworzonych etykiet.4. Oferowana usługa ma na celu uszczegółowienie algorytmów automatycznego wnioskowania, które zostały opracowane w ramach przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych z zakresu opracowania koncepcji linii produkcyjnej dla wysoko uszlachetnionych etykiet. Zamawiający udostępni wyniki prac badawczych zawierających opracowane zagadnienia wybranemu Oferentowi, po podpisaniu umowy, która będzie zawierała klauzulę dotyczącą poufności przekazywanych danych.5. Wymagane jest, aby metodyka zawierała koncepcję wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy zebranych danych i określenia związku zarejestrowanych niezgodności oraz wad z zarejestrowanymi parametrami procesu produkcyjnego.III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.1 miesiąc (30dni) od dnia zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.09.2016IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.2. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są tylko wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: (a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki,(b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,(c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,(d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,(e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.3. Oferent ubiegający się o powyższe zamówienie musi spełniać wszystkie niżej określone warunki udziału w postępowaniu:3. 1. W zakresie wiedzy i doświadczenia:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Oferent wykaże, że wykonał na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej dwie usługi polegające na optymalizacji zarządzania produkcją etykiet lub opakowań dla dwóch różnych kontrahentów.3.2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że dysponuje zespołem minimum 2 konsultantów merytorycznych ds. branży etykiet lub opakowań który będzie realizował przedmiot zamówienia, przy czym każdy z konsultantów posługuje się biegle językiem polskim i będzie pracownikiem etatowym Wykonawcy na dzień złożenia ofert.Zamawiający uzna, że Oferent spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu tylko w przypadku, gdy Oferent wykaże spełnienie wszystkich powyższych wymagań.4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Oferenta zostanie dokonana wg formuły “spełnia/nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów winno jednoznacznie wynikać, że Oferent spełnia ww. warunki.V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:1.1. Wykaz wykonanych usług, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Wykaz należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu;1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za realizację usługi, wraz z informacjami na temat ich kompetencji i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3do Zapytania Ofertowego.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Oferenta z przedmiotowego postępowania, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony w kraju, w którym oferent ma swoja siedzibę. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunków lub nie wykaże braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z postępowania.4. Oferta Oferenta wykluczonego podlega odrzuceniu.VI. Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentów załączonych do oferty.1. Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.2. Oferta ma zawierać wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.3. Ofertę należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.4. Oferenci zobowiązani są złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym.5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.6. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Oferenta muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze sądowym lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez pełnomocnika Oferenta; pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.7. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku niż język polski, Oferent zobowiązany jest złożyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski.8. Wszelkie skreślenia, poprawki, których dokonał Oferent w ofercie muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.9. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.10. W przypadku przesłania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera bądź złożenia osobistego, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta znalazła się we wskazanym miejscu składania ofert.11. Ofertę wraz załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi powyżej, należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Oferenta, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w Zapytaniu ofertowym oraz opisane: „Oferta_usługa opracowania metodyki”.12. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy w tytule maila wpisać informację, iż mail zawiera ofertę (np. „Oferta_usługa opracowania metodyki”).13. Oferent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania lub oznaczenia lub zamknięcia koperty.14. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI. 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczna każda ze Stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt ich otrzymania.2. W przypadku niepotwierdzenia przez Oferenta faktu otrzymania przekazanego przez Zamawiającego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji, o których mowa w pkt 1 Zamawiający uzna, że dotarły one do Oferenta w dniu i godzinie jego nadania i były czytelne.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Oferenta informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Oferenta w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu lub faksu.4. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami w zakresie przebiegu postępowania: Radosław Rzępołuch – Dyrektor Handlowy, Tel 509 240 324, e-mail: handlowy@abedik.pl;5. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.6. Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikował zapytanie ofertowe. Na tej samej stronie Zamawiający będzie publikował zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zapytania o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego, zawiadomienie o modyfikacji treści Zapytania Ofertowego, zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.Oferta może zostać dostarczona na dwa sposoby:

 • za pośrednictwem poczty lub osobiście – oferta powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie gwarantującej zachowanie poufności na adres siedziby firmy, wskazany w punkcie I niniejszego zapytania.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@abedik.pl

Termin składania ofert mija dnia 3 sierpnia 2016r.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych następujących po dniu, w którym upływa termin składania ofert. Minimalny termin obowiązywania oferty: 60 dniBieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.1. Oferta musi uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia określony w Zapytaniu ofertowym.2. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie przewiduje stosowania walut obcych w rozliczeniu.3. Cena oferty musi być podana z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości przewidzianej ustawowo (dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena brutto ma zawierać wszelkie obciążenia podatkowe i składkowe zarówno te występujące po stronie Oferenta jak i Zamawiającego), które Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić: koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania ekspertów.5. Cena określona przez Oferenta jest ceną ostateczną, nie będzie podlegała negocjacjom i zostanie ustalona na cały okres trwania Umowy.6. Rozliczenia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym będą prowadzone w złotych polskich.X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium Cena brutto – waga 100% (100% = 100 pkt).Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Oferenta, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Oferenta w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego), natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

 

R =

n

x 100 pkt

o

gdzie: 

– cena dostawy systemu brutto oferty najtańszej
o – cena dostawy systemu brutto oferty ocenianej

 

Oferent, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

3. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.XI. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, potwierdzi zgodność oferty z treścią Zapytania Ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.2. W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.3. Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez Zamawiającego.4. Oferent, który nie potwierdzi spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zostanie wykluczony z postępowania.5. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • Oferent, który złożył ofertę zostanie wykluczony z postępowania,
 • Treść oferty jest niezgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
 • Oferent nie przeprowadzi prezentacji oferowanego Systemu w wyznaczonym terminie,
 • Oferent w wyznaczonym terminie nie wyjaśnił treści oferty lub z treści oferty wyjaśnień Oferenta wynika, że oferta nie spełnia wymagań określonych w Zapytaniu Ofertowym lub Oferent nie zgodził się na poprawienie omyłek w treści oferty.

6. W przypadku odrzucenia oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Oferenta, którego ofertę odrzucił. Zawiadomienie to Zamawiający prześle na wskazany w ofercie adres e-mail. Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowe działanie własnego konta e-mail ponosi Oferent.7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty. Ponadto, powyższe zawiadomienie Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.1. Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert i realizowania przedmiotowego zamówienia w konsorcjach lub innych formach współpracy kilku podmiotów.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia.5. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówieniaXIII. Załączniki:1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy 2. Załącznik nr 2 – Wykaz usług 3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania 5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

(miejscowość) ……………………………………., dnia …………………………..

 

Formularz Ofertowy

I. Dane Oferenta/Oferentów:

Pełna nazwa:

………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………

Telefon:

………………………………………………………………

e-mail:

………………………………………………………………

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować na:

Pełna nazwa: ………………………………………………………………
Adres:

………………………………………………………………

Telefon:

………………………………………………………………

e-mail:

………………………………………………………………

II. Oferta:1. W nawiązaniu do ogłoszenia na usługę opracowania metodyki optymalizacji warunków produkcyjnych w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji etykiet wysokoprzetworzonych” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego Zapytaniu Ofertowym za cenę brutto: ………….. zł (słownie: ……………………).III. Oświadczenia:1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.2. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.3. Oświadczam, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.4. Oświadczam, że sposób reprezentacji spółki dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja):………………………………………………………………5. Oświadczam, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od . do … – niniejsza oferta jest jawna oraz wszelkie załączniki d niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

………………………………………………………………

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka

Oferent/pełnomocnika)

 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

(miejscowość) ……………………………………., dnia …………………………..

 

WYKAZ USŁUG

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.1 rozdziału IV Zapytania Ofertowego.

Lp.

Zamawiający

(nazwa, adres i nr telefonu)

Przedmiot zamówienia 

Data wykonania zamówienia (od –do, np.: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.)

Miejsce realizacji zamówienia:

A

B

C

D

E

1.

2.

3.

4.

5.

W przypadku większego doświadczenia, tabelę należy skopiować do liczby odpowiadającej liczbie doświadczenia.

……………………………………………………….

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka

Oferenta/pełnomocnika)

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

(miejscowość) ……………………………………., dnia …………………………..

 

WYKAZ OSÓB 

Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3.2 rozdziału IV Zapytania Ofertowego

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w zespole

Informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 3.2 rozdziału IV Zapytania Ofertowego

Informacje o podstawie do dysponowania osobą

A

B

C

D

E

1.

2.

.

Oferent musi wskazać, iż osoba jest pracownikiem etatowym Oferenta

……………………………………………………….

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka

Oferenta/pełnomocnika)

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego

(miejscowość) ……………………………………., dnia …………………………..

 

OŚWIADCZENIE 

o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

……………………………………………………………… (nazwa Oferenta)

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na usługę opracowania metodyki optymalizacji warunków produkcyjnych w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji etykiet wysokoprzetworzonych”, oświadczam, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania tj.:

 1. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji kiedy po ogłoszeniu upadłości Oferent zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu i układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 2. prawomocnie nie skazano Oferenta lub urzędujących członków władz za przestępstwo:
 • karno-skarbowe,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przekupstwa,
 • inne przestępstwo popełnione w celu osiągniecia korzyści majątkowych;
 1. Oferent nie złożył nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

……………………………………………………….

(czytelny podpis albo podpis i pieczątka

Oferenta/pełnomocnika)

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego

(miejscowość) ……………………………………., dnia …………………………..

 

OŚWIADCZENIE 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

ja/my (imię i nazwisko) …………………………………………………………..w imieniu reprezentowanej przeze mnie/przez nas firmy (nazwa firmy)……………………..Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób w wyborze wykonawcy w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

…………………………….(miejscowość i data) (imię, nazwisko, podpis, pieczątka)

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe w formacie pdf